top of page

Algemene voorwaarden

Opleidingsinstituut ‘StudioDNL’, is een initiatief van DNL.Vlaanderen B.V., met maatschappelijke zetel Scheldestraat 106-2620 Hemiksem, BE0679 750 165, hierna genoemd ‘DNL’

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DNL en Klant betreffende uitvoeringsopdrachten voor opleidingen middels een open inschrijving of incompany en andere vormen van opleiden en begeleiden, hierna te noemen ‘diensten’.

 2. Door het aanmelden voor een dienst aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. DNL wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, van de hand.

 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door DNL. 

 4. In gevallen waarin de betreffende aanmelding en algemene voorwaarden niet voorzien, zal DNL een regeling treffen naar redelijkheid.

 

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst voor de diensten tussen DNL en de Klant komt tot stand door middel van digitale of schriftelijke aanmelding van een of meer deelnemers.

 2. De overeenkomst voor groepen en niet standaard diensten tussen DNL en de Klant komt tot stand door middel van een digitale offerte/bestelbon of opdrachtbevestiging.

 

Artikel 3 - Wijziging overeenkomst

 1. Indien voorafgaand aan en/of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, treden DNL en de Klant in overleg en wordt de overeenkomst waar nodig aangepast. Aanpassing van de overeenkomst vindt schriftelijk plaats.

 2. Indien DNL en Klant overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit het tijdstip van voltooiing van de uitvoering beïnvloeden. DNL zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4 - Annulering, verplaatsing en vervanging door de opdrachtgever

 1. De Klant heeft het recht deelname aan of de opdracht voor opleiding/dienst bij DNL tot 14 kalenderdagen voor aanvang kosteloos te annuleren of verplaatsen. Dit dient te allen tijde digitaal door de gemandateerde te geschieden.

 2. Bij annulering/verplaatsing korter dan 14 kalenderdagen voor de startdatum van de leeractiviteit is de Klant verplicht 100% van het overeengekomen bedrag te vergoeden.

 3. Voor last-minute overeenkomsten, aangegaan voor diensten die worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling

 4. In geval dat de Klant na aanvang de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet verder gaat met wat schriftelijk is overeengekomen, heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling.

 5. De Klant kan opgegeven deelnemer(s) voor een leeractiviteit laten vervangen, mits de vervanger tot de doelgroep behoort. Wijzigingen/ruilingen dient de Klant (gemandateerde) uiterlijk 1 dag voor de startdatum te e-mailen naar info@studiodnl.be

 6. In geval van ontbinding of annulering van de opdracht dient de Klant eventueel van DNL ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan DNL terug te zenden. DNL is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden geschiedt voor risico van de Klant. 

 

Artikel 5 - Annulering door DNL

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde dienst naar het oordeel van DNL onvoldoende is, is DNL vrij om met de Klant overeen te komen dat de uitvoering op een andere opleidingslocatie en/of andere datum zal worden verzorgd. Indien dit niet akkoord is voor de Klant heeft deze het recht om de opleiding kosteloos te annuleren.

 2. Waar mogelijk biedt DNL de Klant een alternatief om de dienstverlening zo spoedig mogelijk te starten.

 

Artikel 6 - Opschorting en ontbinding

 1. DNL is bevoegd de overeenkomst op te schorten/te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid niet mogelijk worden geacht.

 

Artikel 7 - Prijs

 1. De kosten van diensten, behorend tot het basisaanbod staan vermeld in de DNL-communicatie (website/drukwerk).

 2. Diensten op maat of additionele kosten die voortkomen uit een aanvraag op maat worden doorberekend op basis van de werkelijke kosten.

 3. De prijzen van de leeractiviteiten worden per kalenderjaar opnieuw vastgesteld en gecommuniceerd.

 4. Als binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de opleiding/dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. 

 5. Voor groepen geldt een minimale groepsprijs plus een variabele prijs per extra deelnemer.

 6. Voor maatwerk wordt een vaste prijs overeengekomen in de offerte/bestelbon/opdrachtbevestiging.

 

Artikel 8 – Deelnemers (Klanten)

 1. Tijdens de DNL-opleidingen/trainingen/infoafonden kunnen door DNL gerichte en niet-gerichte beelden worden gemaakt, door DNL aan te wenden als sfeerbeelden, rapportage, beeldverslagen van de activiteit of -werking, al dan niet voor promotionele of commerciële doeleinden. Deelnemers hebben steeds het recht de verspreiding ervan te weigeren. Wie in het kader van de DNL-opleiding(en) zelf naar buiten treedt of meewerkt aan interviews, gestuurd en/of ondersteund door DNL, geeft naddrukkelijk toestemming tot het gebruiken en commercialiseren van het gefotografeerde of gefilmde materiaal.

 2. Deelnemers worden opgenomen in de DNL-databank als basis voor onze cursistenadministratie.

 3. Deelnemerslijsten zijn de basis van onze cursistenadministratie. Om een aantal redenen is een correcte en volledige cursistenadministratie noodzakelijk:

 • om een overeenkomst uit te kunnen voeren

 • om inrichtingen inzicht te kunnen geven in de opleidingskosten op afdelingsniveau;

 • om cursisten te kunnen informeren over eventuele wijzigingen in de leeractiviteit, bijvoorbeeld met betrekking tot het rooster;

 • voor de eindverantwoording van de uitvoering door DNL aan opdrachtgevers/bestuurder(s)/financiers.

Een volledige cursistenadminstratie heeft een doelbinding en is daarmee GDPR-proof.

 

Artikel 9 - Betaling

 1. DNL brengt de door de Klant verschuldigde vergoeding in rekening door middel van een factuur in de maand waarin de uitvoering start, tenzij voor diensten een andere financieringsvorm geldt.

 2. Voor diensten op maat, afwijkend van het basisaanbod, ontvangt de Klant voorafgaand aan de factuur een offerte/bestelbon. 

 3. Voor diensten, behorend tot het basisaanbod, en waarvan de prijzen worden gecommuniceerd op website en drukwerk van DNL, ontvangt de Klant geen offerte/bestelbon voorafgaand aan de factuur.

 4. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te allen tijde te betalen voor aanvang van de opleiding/dienst, hetzij uiterlijk 14 dagen na facturering op de door DNL aangegeven wijze, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door DNL te voldoen

 5. Voor last-minute opdrachten, afwijkende planning of bijzondere diensten van promotionele aard, dient de betalingstermijn zoals opgenomen op de factuur door de Klant te worden aanvaard en nagekomen.

 6. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog-verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldig en is DNL gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen: 15% over de openstaande bedragen tot €2.500,- , 10% op de daaropvolgende €2.500,- , en 5% voor bedragen hoger dan € 5.000,-

 

Artikel 10 - Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door DNL uitgegeven brochures, projectmateriaal, cursusmateriaal en audiovisueel materiaal berust bij DNL, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DNL mag door de Klant geen enkel materiaal worden gebruikt of verspreid.

 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden, voortkomend uit werkzaamheden van DNL, berust uitsluitend bij DNL.

 

Artikel 11 - Vertrouwelijkheid

 1. DNL, haar medewerkers en voor DNL werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. DNLconformeert zich hierbij aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 12 - Persoonsgegevens

 1. De door de cursist/klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van DNL. Deze gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, zakelijk e-mailadres, naam en zakelijk e-mailadres leidinggevende, werklocatie, kostenplaats, naam en zakelijk e-mailadres betalingsverantwoordelijke) worden intern verwerkt en gebruikt om primair de opleiding uit te kunnen voeren.

 2. DNLkan gegevens verstrekken aan:
  a. personen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de leeractiviteit
  b. de financiële administratie t.b.v. de facturatie of belasting van budget waar de opleidingskosten uit betaald worden

 3. Het privacystatement (GDPR) van DNL is van toepassing.

 

Artikel 13 - Opleidingspartners

 1. DNL is gerechtigd om een leeractiviteit of gedeelten daarvan door een geselecteerde partner te laten verzorgen, in welk geval de overeenkomst tussen Klant en DNL en deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. DNL aanvaardt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant voor enige schade, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van personen waar DNL verantwoordelijk voor is (bijvoorbeeld personen die in dienst zijn van of ingehuurd worden door DNL op basis van specifieke expertise voor de uitvoering van een dienst).

 2. DNL is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van deelnemer aan een leeractiviteit.

 3. DNL is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

 

Artikel 15 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden kunnen door DNL worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door een persoonlijke kennisgeving of door kennisgeving op de website.

 

Artikel 16 - Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. De rechtbank van Antwerpen is bevoegd.

 2. Geschillen tussen de Klant en DNL over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door DNL te leveren of geleverde diensten kunnen door de Klant tijdig (binnen een periode van 2 maanden na de constatering) aanhangig gemaakt worden door middel van het indienen van een schriftelijke klacht via mail naar info@studiodnl.be  Het niet tijdig indien van een klant kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn rechten terzake verliest.

bottom of page